ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...รู้ไหมว่าประกันภัยรถยนต์โดยทั่วไปคือประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย พ.ร.บ แล้วยังมีประกันภัยรถแบบอื่นช่วยให้ผู้ใช้รถเลือกประกันคุ้มครองความเสี่ยงตามความพอใจเพิ่มให้อีกด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับคืออะไร

การที่เจ้าของรถยนต์แต่ละคันต้องจัดให้มีความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์หรือเรียกว่าพ.ร.บโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ประสบภัยหากได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยจากการใช้รถก็จะได้รับการชดใช้เยียวยาการคุ้มครองรถยนต์ภายใต้ พ.ร.บประกันภัยยกเว้นรถยนต์ ที่ไม่ต้องมี พ.ร.บ เช่น รถของสำนักพระราชวังรถสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ รถของกระทรวงทบวง กรม เป็นต้น และจะแบ่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็น 2 ส่วนก็คือ

ค่าเสียหายเบื้องต้น

บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทประกันได้รับการร้องขอโดยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจำนวนเงินที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อ หนึ่งคน

ค่าทดแทนกรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรบริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิตบริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการปกครองผู้ประสบภัยตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35000 บาทต่อ หนึ่งคน

ค่าสินไหมทดแทน

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนข้อนี้ต้องรอผลการพิสูจน์ความรับผิดก่อนดูว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าอนามัยของผู้ประสบภัยตามจำนวนที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อ หนึ่งคน

ค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยเต็มตามจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด 30,0000 บาทต่อหนึ่งคน

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจคืออะไร

การที่เจ้าของรถแต่ละคันตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ของตนเองด้วยความสมัครใจ เพื่อคุ้มครองความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถและตัวเรารับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกโดยแบ่งความคุ้มครอง เป็น 5 ประเภทดังต่อไปนี้

ประกันภัยรถยนต์ประเภท1ให้ความคุ้มครอง 3 หมวดดังนี้

หมวดคุ้มครองรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดของพ.ร.บไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดกฎหมายตลอดจนลูกจ้างบิดามารดาคู่สมรสและบุตร

หมวดคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่รวมถึง ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรสบิดามารดาบุตรของผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่รถยนต์เจ้าของรถ

หมวดคุ้มครองรถยนต์ สูญหายและไฟไหม้คุ้มครองรถยนต์บางส่วนหรือทั้งคันต่อรถยนต์คันที่เอาประกัน เช่นกระจกมองข้างถูกขโมย สะเก็ดไฟโดนรถยนต์ไฟไหม้ทั้งคัน หรือรถถูกเฉี่ยวชน กิ่งไม้หล่นใส่หลังคารถเป็นต้น

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครอง 2 หมวดดังนี้

หมวดคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดของพ.ร.บไม่รวมถึงผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดตามกฎหมายตลอดจนลูกจ้างที่จ้างบิดามารดาคู่สมรสและบุตรของผู้ขับขี่

หมวดคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่รวมถึงผู้เอาประกันภัยผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันในขณะเกิดอุบัติเหตุคู่สมรสบิดามารดาบุตรของผู้เอาประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

หมวดคุ้มครองรับผิดเฉพาะบุคคลภายนอกอย่างเดียว ประกอบด้วยความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอกส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตามประกันภัยภาคบังคับพ.ร.บคุ้มครองความเสียทรัพย์สินและบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4

พัฒนาขึ้นมาจากประกันชั้น 3 เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองภายใน พ.ร.บ แต่จำกัดเงินความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งจำกัดเงินไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งเท่านั้น

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

หรือเรียกว่าการประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย เปิดความคุ้มครองให้แต่ละบริษัทประกันวินาศภัยสามารถเลือกขยายความคุ้มครองได้โดยกำหนดบังคับให้ทุกกรมธรรม์ประกันต้องมีความคุ้มครองรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกขั้นต่ำ ปัจจุบันมีแบบประกัน 2 แบบก็คือ1ขยายความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจากประกันรถยนต์ประเภท 2 เป็น 2+ และ2ขยายความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจากประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็น 3 +

นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายได้อีก 3 แบบคือ

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล-ร.ย. 01

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรหรือชั่วคราวของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเช่นกำลังขับขี่กำลังขึ้นกำลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล-ร.ย.02

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งอยู่ในหรือกำลังขับขี่กำลังขึ้นลงจากรถยนต์คันเอาประกันซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ

การประกันตัวผู้ขับขี่-ร.ย.03

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา