ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที

ช่วงเวลาเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองดียื่นแบบเสียภาษีช่วยรัฐด้วยรูปแบบภาษี (ภ.ง.ด)ที่แตกต่างกันไป ถึงแม้ว่าคุณจะมีรายได้สิทธิถึงเกณฑ์การชำระภาษีหรือไม่ก็ตามก็จะมีรูปแบบ ภาษี ภ.ง.ด แยกย่อยๆออกมาให้เราเลือกชำระภาษีตามความเป็นจริง

ทำความเข้าใจก่อนจะเป็นยุค4.0มียุคไหนเกิดก่อนยุคไหนมาที่หลังและสำคัญอย่างไร

แต่ละยุคสมัยก็คือโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย แต่แตกต่างกันที่กลุ่มการลงทุนหลักของประเทศ หรือกล่าวให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ในแต่ละยุคสมัยรัฐบาลไทย จะให้ความสนใจและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่

ยุคThailand 1.0

ซึ่งช่วงนั้นรัฐบาลไทยจะเน้นทางด้านการลงทุนทางภาคเกษตรกรรม เช่น หมู หมา กา ไก่ พืชไร่ พืชสวน ส่วนการส่งออกสมัยนั้นยังเป็นแค่พวกไม้สัก ดีบุกเท่านั้นเอง

ยุคThailand 2.0

รัฐบาลไทยมุ่งเน้นทางด้าน อุตสาหกรรมเบาแต่หันมาใช้แรงงานจำนวนมากแทน เช่น เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับประมาณนี้

ยุคThailand 3.0

รัฐบาลไทยมุ่งเน้นทางด้านอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เน้นเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และเรื่องของการลงทุน มีการขยับไปลงทุนในต่างประเทศ

ยุคThailand 4.0

รัฐบาลไทยมุ่งเน้นทางด้าน การ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากที่แต่ก่อนเราลงมือทำมาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็น ลงมือทำน้อย ๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดันการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ และนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้นนั่นเอง

ก่อนยื่นภาษีทำความเข้าใจรูปแบบของภาษีมีอะไรบ้าง

ภ.ง.ด.94

ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 40(5)-(8) ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของงวด ม.ค.-มิ.ย. ภายในเดือน ก.ย. ปีเดียวกัน (เป็นการเสียภาษีครึ่งปี สำหรับคนไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้ อย่างอื่นมาแทนเช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้)

ภ.ง.ด.91

ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท “เงินเดือน” อย่างเดียวให้ยื่่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของทั้งปี (ครั้งเดียว) ภายในเดือน มี.ค.ของปีถัดไป

ภ.ง.ด.90

ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่มิใช่เงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภท ขึ้นไป (หรือสำหรับคนมีเงินเดือนและมีรายได้อื่นด้วย เช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้ หรือจากมรดก เป็นต้น) เมื่อเข้าใจแล้วว่าเราเข้าข่ายข้อไหนก็ยื่นแบบชำระภาษีให้ถูกต้อง สำหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่จะมีรายได้แค่เงินเดือนประจำเท่านั้นก็ให้ยื่นภ.ง.ด.91 หากใครที่มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ด้วยก็ให้ยื่นเป็นภ.ง.ด.90

ยื่นแบบเสียภาษีออนไลน์เริ่มต้นอย่างไร

การยื่นภาษีออนไลน์หากเป็นพนักงานรับเงินเดือน ต้องเตรียมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลผลแห่งประมวลรัษฎากร ที่ออกให้โดยบริษัทที่ทำงานอยู่ เพื่อนำรายละเอียดที่ได้ไปกรอกในแบบฟอร์ม เว็บกรมสรรพากรของเค้า หากเป็นบุคคลธรรมดาก็ยืนภาษีตามเมนูที่มีให้ โดยจะมีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าเว็บไชต์ กรมสรรพากร https://rdserver.rd.go.th

2.จะเข้าสู่หน้าจอหลักเว็บกรมสรรพากร จะเป็นหน้าจอเดียวในการทำรายการทั้งหมดแต่จะมีเมนูยื่นแบบภาษีแยกย่อยๆให้เราเลือกทำรายการแต่ละประเภท

3.เลือกรายการยื่นแบบภาษีให้ตรงตามประเภทเงินได้ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็เลือกเมนู ภ.ง.ด.90/91จะเข้าสู่หน้าจอถัดไป

4.เลือกเมนูป้ายสีเขียวๆยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ต้องเลือกเมนูทีอื่น ซึ่งจะเข้าสู่หน้าจอ และเมนูนำทางสีเขียวด้วยเช่นกัน ก็ให้เลือกเมนู ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91

5.แสดงหน้าจอสำหรับLogin ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91หากลงทะเบียนและได้รับรหัสผ่านก่อนแล้วก็ข้ามการลงทะเบียน แล้วให้กรอก รหัสผ่านLogin เข้าไปทันทีหากไม่ได้ลงทะเบียนให้คลิกลิงค์สีแดงด้านล่างเพื่อทำการลงทะเบียนในหน้าจอถัดไป

ให้ใสหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่านลงไป แล้วกด ตกลง ซึ่งหมายเลขผู้ใช้งานนั้นคือ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของคุณนั่นเอง หากคุณยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน ระบบจะพาคุณไปสู่หน้าลงทะเบียนทันที เมื่อคุณกรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดตกลง เมื่อคุณทำตามขั้นตอนในการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย 

6.ขั้นตอนนี้ ให้ตรวจสอบรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน หากต้องการแก้ไขชื่อ – นามสกุล ให้กดที่ “เปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ผู้มีเงินได้” หากต้องการแก้ไขที่อยู่ ในกรณีที่สถานที่ที่คุณพักอาศัยในปัจุบันไม่ตรงกับบัตรประชาชน สามารถกดที่ “แก้ไขที่อยู่” เมื่อทำแก้ไขและตรวจทานเสร็จเรียบร้อย ให้กดที่ ทำรายการต่อไป 

7.ขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์แบบฟอร์มในการยื่นแบบภาษี จะเป็นหน้าเริ่มต้นในการยื่นแบบภาษีออนไลน์ของเรา ดังรูปข้างล่างนี้

8.ให้กรอกรายละเอียดทางด้านซ้ายมือ คือ ชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อบริษัทที่คุณทำงานอยู่, สถานภาพของคุณ, และสถานะการยื่นแบบ หากคุณสมรสแล้ว และต้องการยื่นพร้อมคู่สมรส ให้คุณกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่องด้านขวามือ เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อย ให้เลือกเมนู ทำรายการต่อไป

9.ขั้นตอนต่อมา จะอยู่ในหน้าจอ เลือกเงินได้/ลดหย่อน โดยทางฝั่งซ้ายมือ ให้คุณกดเลือกประเภทเงินได้ของคุณ หากเป็นพนักงานกินเงินเดือนทั่วไป ให้กดเลือกช่องแรก “มาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง บำนาญ โบนัสฯ” ส่วนช่องด้านซ้ายมือ ให้กดเลือกเงินได้ที่ได้รับยกเว้นและค่าลดหย่อนต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Funds), ประกันสังคม, กองทุนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดว่าลดหย่อนภาษีได้ จากนั้นเลือกเมนู ทำรายการต่อไป

10.จะเข้าสู่หน้าจอบันทึกเงินได้ ซึ่งในหน้านี้ คุณต้องกรอกเงินได้ตามที่คุณระบุให้ในขั้นตอนที่แล้ว และภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักไปแล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้จากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร จากนั้นกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งหมายถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทที่คุณทำงานอยู่นั่นเอง เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กดเมนู ทำรายการต่อไป

11.เมื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกลดหย่อภาษี ให้คุณกรอกกรอกจำนวนเงินที่หักเข้าประกันสังคม และค่าลดหย่อนอื่น ๆ  ที่คุณระบุเอาไว้ในขั้นตอนที่แล้วลงไป เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กดเมนู ทำรายการต่อไป จะเข้าสู่หน้าสรุปการยื่นภาษีออนไลน์ ดังภาพด้านข้างล่าง

12.ในหน้าจอยืนยันการยื่นแบบภาษี หรือหน้าสรุปการยื่นแบบภาษี จะแจ้งรายละเอียดการชำระภาษีของคุณ ว่าจำเป็นต้องยื่นเพิ่ม หรือยื่นเกินไว้และได้รับภาษีคืน หากคุณต้องยื่นภาษีเพิ่ม สามารถเลือกผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวด โดยต้องกดเลือกที่ตัวเลือก “ประสงค์” ด้านล่างสุด แต่หากว่าคุณชำระภาษีเกินเอาไว้ คุณสามารถเลือกบริจาคเงินภาษีที่ชำระเกินนั้นให้แก่พรรคการเมือง โดยการกด “ประสงค์บริจาค” และเลือกพรรคการเมืองที่คุณต้องการบริจาคให้ แต่หากไม่ต้องการบริจาคและต้องการรับเงินภาษีคืน ให้คุณกดเมนู ไม่ประสงค์บริจาค


13 ในส่วนท้ายสุดของหน้าสรุปจะเป็นดังภาพด้านบน โดยหากคุณไม่ประสงค์จะบริจาค ระบบจะถามว่าคุณต้องการรับเงินภาษีคืนหรือไม่ หากคุณไม่ต้องการรับคืนให้คุณกดเลือก “ไม่มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี” แต่หากต้องการรับคืนให้คุณกดเลือก “มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี” เงินส่วนที่ชำระเกินเอาไว้ จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณระบุเอาไว้ในขั้นตอนแรก ในรูปแบบเช็คธนาคารกรุงไทย หรือหากคุณมีระบบพร้อมเพย์ ก็จะถูกโอนเข้าบัญชีนั้น จากนั้นกดเมนู ทำรายการถัดไป

เสร็จทุกขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ทั้งหมด ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที สะดวกมาก โดยในหน้านี้คุณสามารถเลือกพิมพ์ ภ.ง.ด.91 เก็บไว้เป็นหลักฐานการยื่นภาษี ซึ่งเราแนะนำอย่างยิ่งให้พิมพ์เก็บเอาไว้