การลงทุนสำหรับนักลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแตกต่างกัน ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือในการลงทุนที่แตกต่างกันไปในการลงทุน หลายคนวางแผนการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ หรือ ออมเงินการท่องเที่ยว ออมเงินเพื่อการศึกษา แต่ควรเลือกสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

1.เป้าหมายระยะสั้น

เป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ตัวอย่าง การออมเงินซื้อรถยนต์ และออมเงินเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการออมเงิน ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเช่นเงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา หากเป้าหมายมีความสำคัญน้อย เช่น การท่องเที่ยว สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสียงสูงขึ้นได้ หากไม่สามารถออมเงินตามกำหนดเวลาก็เลื่อนเวลาออกไปโดยปรับลดงดประมาณในการท่องเที่ยว

2.เป้าหมายระยะกลาง

เป้าหมายระยะกลางมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี ตัวอย่าง ออมเงินเพื่อดาวน์บ้าน ออมเงินเพื่อศึกษาบุตร ซึ่งเป้าหมายระยะกลางมีระยะเวลาที่นานกว่าเป้าหมายระยะสั้น ดังนั้นสินทรัพย์ที่ลงทุน ไม่จำเป็นต้องมีสภาพคล่องเหมือนการออมเงินแบบเป้าหมายระยะสั้น ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ตามระดับความเสี่ยงที่จะรับได้

3.เป้าหมายระยะยาว

คือเป้าหมายที่มีระยะเวลาในการลงทนมากกว่า 7 ปีข้นไป เช่นการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ การลงทุนระยะเวลายาวนั้นควรลงทุนในตราสารหนี้หรือสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยแล้ว ควรลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ในกองทันรวมหุ้น (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)หรือประกันชีวิตเพื่อได้รับประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งในด้านการออมเงินเพื่อเกษียณอายุและการลดหย่อนภาษี

Sponsored Ads